Obchodné podmienky

Obchodné podmienky elektronického obchodu adastyle.sk

1   Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu adastyle.sk stanovujú a upravujú obchodné podmienky medzi:

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode adastyle.sk, ktorým je: Andrea Zvarová, Osiková 3210/5, 010 07 Žilina, IČO: 44465700, DIČ: 1044804904 (neplatca DPH), Telefón: 0944 744 388, Email: info@adastyle.sk

a

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode adastyle.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadá objednávku na tovar alebo službu jedným zo spôsobom ovedených v odseku 1.2  Spôsoby zadania objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým generálnymi predpismi, a to zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej špeciálnymi predpismi ako je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1.1  Objednávka a kúpna zmluva

1. Objednávka

Objednávkou sa rozumie každé zadanie objednávky jedným zo spôsobov uvedenými v odseku 1.2 Spôsoby zadania objednávky.

2. Platná objednávka

Objednávka sa považuje za platnú pokiaľ boli predávajúcemu doručené všetky potrebné údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky (viď odsek 1.3 Údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky ).

3. Návrh kúpnej zmluvy
Objednávka v procese zadávania je zároveň návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K odoslaniu návrhu kúpnej zmluvy od kupujúpceho smerom k predávajúcemu dochádza v momente záväzného potvrdenia resp. zadania objednávky jedným zo spôsobom uvedených v odseku 1.2  Spôsoby zadania objednávky.

4. Akceptácia návrhu kúpnej zmluvy a kúpna zmluva
Akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy teda dochádza v momente potvrdenia prijatia úplne a správne vyplnenej a záväznej zadanej resp. odoslanej objednávky predávajúcim. O tomto je kupujúci informovaný elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v danej objednávke.

 

1.2  Spôsoby zadania objednávky

Objednávateľ si môže v internetovom obchode adastyle.sk objednať tovar nasledujúcimi spôsobmi:

a) On-line
Kupujúci si vyberie tovar a vloží ho do nákupného košíka. Kliknutím na svoj nákupný košík skontroluje tovar ako aj počty kusov tovaru v košíku. Následne vyplní svoje údaje a vyberie spôsob dopravy a platby. Potom finálne zadá objednávku záväzným potvrdením so súhlasom s obchodnými podmienkami adastyle.sk.

1.3  Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky

Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu Vašej objednávky sú nasledovné:

 • Objednávací kód tovaru (v tvare napr. DVBa-T001c)
 • Počet kusov tovaru
 • Názov tovaru (pre špecifický tovar aj farbu a veľkosť a ďalšie údaje, tak aby bolo jednoznačne rozlíšiteľné aký tovar si kupujúci objednáva)
 • Kontaktné údaje

Meno │ Priezvisko │ Ulica Súpisné číslo │ PSČ │ Mesto │ Štát │ Telefón │ E-mail

 • Firemné údaje
  Poznámka: Je potrebné uviesť iba v prípade, ak nakupujete na firmu alebo živnosť.

Názov firmy │ IČO │ DIČ │ IČ DPH

 • Fakturačnú adresu
 • Dodaciu adresu 
  Poznámka: Ak je dodacia adresa iná ako fakturačná, je potrebné ju uviesť. V prípade neuvedenia dodacej adresy sa považuje že dodacia a fakturačná adresa sú totožné a balík bude odoslaný na fakturačnú adresu
 • Spôsob doručenia
 • Spôsob platby
 • Poznámku k objednávke
  Poznámka: V prípade ak nám chcete niečo odkázať ohľadne objednávky.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  Poznámka: Je potrebné uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre interné spracovanie za účelom vybavenie zadanej objednávky, fakturácie a doručenia objednaného tovaru.
 • Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

 

2   Povinnosti kupujúceho

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí so svojimi povinnosťami uvedenými nižšie:

1. Kupujúci súhlasí že objednávka tovaru a vznik kúpnej zmluvy je záväzný obchodný a právny akt.

2. Kupujúci súhlasí s povinnosťou doručený tovar prevziať.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok platných v deň zadania resp. odoslania objednávky.

5. Kupujúci berie na vedomie, že objednávku je možné stornovať v zmysle odseku 10 Zrušenie resp. storno objednávky.

6. Kupujúci súhlasí, že ak si zvolí možnosť prebrať tovar v kamennej predajni a zvolí možnosť platby v hotovosti / platobnou kartou pri preberaní tovaru, tak má maximálne 7 pracovných dní na vykonanie tohto úkonu. V opačnom prípade bude zásielka stornovaná.

7. Kupujúci súhlasí, že ak má zaplatiť za tovar prevodom na účet, tak musí platbu zrealizovať do 7 pracovných dní od zadania objednávky, a to v prospech účtu predávajúceho, ktorý je popísaný v odseku 8 Platobné metódy. V prípade, že tak neurobí, tak mu bude zásielka stornovaná.

8. Kupujúci súhlasí, že v prípade neprevzatia zásielky a následného vrátenia zásielky predávajúcemu je povinný uhradiť na účet predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške účtovaných prepravných nákladov na zaslanie zásielky a na jej vrátenie. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty v stanovenej lehote, bude vymáhanie dlžnej sumy postúpené tretej strane.

9. Kupujúci súhlasí, že ak si bude priať opäť poslať tú istú neprevzatú zásielku, je nutné zadať a odoslať ju ako novú objednávku.

10. Kupujúci súhlasí, že v prípade novej objednávky od kupujúceho, ktorý v minulosti objednal tovar na dobierku a zásielka nebola prevzatá, resp. zásielka sa vrátila predávajúcemu a zároveň nebola uhradená zmluvná pokuta ako kompenzácia nákladov, ktoré vznikli prevádzkovateľovi s predmetnou neprevzatou zásielkou, si predávajúci vyhradzuje právo novú objednávku od takéhoto kupujúceho vybaviť iba v prípade, pokiaľ ju tento uhradí vopred platbou na účet predávajúceho. K celkovej sume objednávky budú pripočítané náklady resp. zmluvná pokuta za predchádzajúcu nepvyzdvihnutú zásielku.

  

3   Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje k následovným povinnostiam uvedenými nižšie:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať druh množstvo tovaru, ktoré si kupujúci objednal pokiaľ je tento skladom alebo ho je ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o nemožnosti dodať objednaný tovar, pokiaľ tento už nie je skladom alebo je ho ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho.

3. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o zmene množstva tovaru, pokiaľ tento už nie je skladom alebo je ho ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho.

4. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takýchto zmien umožniť kupujúcemu storno objednávky bez poplatku a to aj v prípade oneskoreného storna.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do zákonej lehoty ak daný tovar je možné dodať.

6. Predávajúci sa zaväzuje predávať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

7. Predávajúci sa zaväzuje k tomu že zásielka bude vhodne a riadne zabalená tak, aby sa v maximálnej možnej miere vylúčilo poškodenie zásielky počas prepravy, avšak z dôvodu doručovania treťou stranou nie je možné sa tomu vždy vyhnúť.

8. Predávajúci sa zaväzuje pokiaľ je to možné zasielať tovar v pôvodných obaloch s výnimkou tovaru objednaného kupujúcim v menšom množstve ako je množstvo v balení určené a dodávané dodávateľom predávajúceho.

9. Predávajúci sa zaväzuje k tomu že zásielka bude vhodne a riadne zabalená tak, aby si zachovala poštové tajomstvo.

10. Predávajúci sa zaväzuje ku každej zásielke priložiť fyzickú verziu faktúry, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Faktúra je uložená vo vnútri záseilky.

Predávajúci nezodpovedá za následovné:

11. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené dopravcom alebo poštou.

12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom alebo poštou.

13. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho alebo nesprávne dodanie tovaru na fakturačnú adresu pokiaľ kupujúci neuvedie, že dodacia adresa je iná ako fakturačná.

14. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

15. Predávajúci nezodpovedá za výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, prípadne si objednal iný tovar ako chcel, tak takýto tovar nemôže byť považovaný za oprávnenú reklamáciu. Tento tovar môže bez udania dôvodu vrátiť do 14. dní v zmysle odseku 13 Odstúpenie od zmlúvy.

16. Predávajúci sa zaväzuje, že ak bola pri objednávke kupujúcim zvolená možnosť vyzdvihnutia tovaru v kamennej predajni a platba v hotovosti / platobnou kartou pri preberaní tovaru, tak daný objednaný tovar mu rezervuje maximálne na 7 pracovných dní od zadania objednávky. Pri prekročení tohto limitu bude objednávku predavajúcim stornovaná.

 

4   Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Nie je účtovaný žiadny ďalší poplatok. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Minimálna hodnota objednávky je 5,00€.

výslená cena na faktúre  = cena tovaru (vrátane DPH)  + poštovné a balné (vrátane DPH)

Bežné zľavy sú už zarátané v cene tovaru, ale cena na faktrúre sa ešte môže o špeciálne typy individuálnych zliav, ktoré môže predávajúci uplatniť individuálne pre konkrétneho zákazníka napríklad znížením poštovného alebo jeho úplnom zrušení v prípade osobného odberu tovaru kupujúcim u predávajúceho.

 

5   Cena poštovného a balného

a) Zásielka v hodnote tovaru do 50 EUR

1. Listová zásielka | Cena:  2,80 EUR

 • Platí pre drobné zásielky do 500g | rozmery
 • Platí pre doručenie na celom území Slovenskej republiky
 • Forma úhrady: Prevodom na účet alebo dobierkou

2. Prevzatie v kamennej predajni AdaStyle

ZDARMA | Cena:  0 EUR

Pri prevzatí tovaru v kamennej predajni na adrese Antona Bernoláka 51, 010 07 Žilina, kupujúci neplatí poštovné a balné.

b) Zásielka v hodnote tovaru nad 50 EUR

ZDARMA | Cena:  0 EUR

 • Platí pre doručenie na celom území Slovenskej republiky

Výhradné právo predávajúceho na zmenu voľbu dopravy

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť voľbu dopravy kupujúceho v objednávke pri prekročení povolených limitov expedovanej zásielky za adekvátny variant dopravy.

Tovar v zásielke je potrebné zasielať v pôvodnom tvare, nekrčiť, nerolovať, aby nedošlo k jeho poškodeniu. O zmene dopravy a dôvodoch zmeny predávajúci informuje kupujúceho.

 

6   Termín dodania tovaru

1. Tovar dostupný skladom je expedovaný bez odkladu obvykle v následujúci pracovný deň po prijatí objednávky (rozhodujúci čas je 17:00h).

2. Tovar s dostupnosťou na vyžiadanie je po prijatí objednávky objednaný u dodávateľa. Termín dodania je závislý od skladových zásob dodávateľov. Zákazník je informovaný v lehote 7 dní o aktuálnej skladovej dostupnosti tovaru.

3. Tovar na objednávku je expedovaný individuálne podľa bližšie určených podmienok konkrétného produktu alebo služby.

Zákonom stanovený termín dodania tovaru je maximálne tridsať dní od prijatia platnej objednávky.

Bližšie informácie o lehote dopravy upravuje tretia strana (prepravca) na svojich webových stránkach http://www.posta.sk.

 

7   Dodacie podmienky

Objednaný tovar je zasielaný poštou. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Príručku alebo návod na použitie k produktu vytvára výrobca, alebo distribúror a je bežnou súčasťou tovaru.

 

8   Platobné metódy

Objednaný tovar je možné zaplatiť v hotovosti pri dodaní zásielky v prípade dobierky poštovým kuriérom alebo v hotovosti na pošte.

V prípade platby vopred bankovým prevodom je potrebné uhradiť celú čiastku na základe vygenerovanej faktúry následne po jej doručení emailom. Čiastku je potrebné uhradiť na účet: 

 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa
 • IBAN: SK2309000000005073737073
 • Kód banky: 0900
 • SWIFT (BIC): GIBASKBX

Objednaný tovar je možné zaplatiť osobne v hotovosti / platobnou kartou, a to v prípade, ak si kupujúci preberie tovar osobne na predajni.

9   Záručné podmienky a záručná doba

1. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň, ktorý je uvedený ako dátum vystavenia faktúry.

2. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

3. Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese reklamacie@adastyle.sk v prípade že pri údržbe a používaní tovaru sa kupujúci riadil ošetrovacími symbolmi výrobku, či návodom na použitie tovaru.

4. Záručné podmienky ako aj záručná doba sú bližšie upravené reklamačným poriadkom

 

10   Zrušenie resp. storno objednávky 

1. Storno objednávky je možné dovtedy, kým sa objednávka nachádza v stave "prijatá". Takéto storno objednávky je akceptované bez udania dôvodu a bez akejkoľvek zmluvnej pokuty.

2. Ďalšie následujúce zmeny v stavoch objednávky sú už spojené s nákladmi predávajúceho a storno objednávky v tomto momente môže byť realizované iba po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Náklady  spojené s doterajším vybavovaním takto stornovanej objednávky si predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu. Kupujúci týmto súhlasí, že v prípade takéhoto storna si predávajúci vyhradzuje právo faktúrovať kupujúcemu manipulačný poplatok ako „Manipulačný poplatok za oneskorené storno“.

   

11   Postup pri reklamácii a doba vybavenia reklamácie

Postup pri reklamácií a dobu vybavenia reklamácie sú bližšie upravené reklamačným poriadkom.

 

12   Ochrana osobných údajov

1. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. V procese zadánia objednávky zaškrtáva súhlas so spracovaním osobných údajov. Údaje spracovávame v zmysle vybavenia Vašej objednávky ako existencia Vašej registrácie v našom systéme. Spracovanie údajov prebieha v súlade so zákonom o osobných údajoch.

2. Kupujúci má právo kedykoľvek  písomne tento súhlas odvolať.  Pokiaľ tak urobí počas pribebehu vybavovania jeho objednávky, tak odvolanie začne platiť až po vybavení aktuálnej objednávky. Registrácia kupujúceho v systéme predávajúceho bude v  takom prípade zrušená, nakoľko predávajúci nemôžeme držať údaje kupujúceho bez jeho súhlasu.

3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje v rozsahu podľa odseku 1.3  Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

4. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje v rozsahu podľa odseku 1.3  Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

5. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

7. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

8. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

13   Odstúpenie od zmluvy 

1. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte predávajúceho svojím jednoznačným vyhlásením.

1.1. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu reklamacie@adastyle.sk oznámením a zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, kde uvediete, že žiadate o odstúpenie od zmluvy v rámci 14 dňovej zákonej lehoty s uvedením:

 • čísla faktúry/objednávky, dátumu nákupu, druhu tovaru, dátumu prijatia tovaru
 • vaše meno, priezvisko, adresu, email / tel. kontakt
 • dátum podania žiadosti
 • číslom účtu pre vrátenie dohodnutej ceny za tovar
 • zašlite ho najlepšie ihneď (max. do 14 pracovných dní) na adresu: Andrea Zvarová, Antona Bernoláka 51, 01001 Žilina  (dátum odoslania musí byť v rámci lehoty 14 dní)
 • v rámci tejto 14 dňovej lehoty dôvod vrátenia tovaru zo zákona uvádzať nemusíte

1.2. Ďalej zabezpečte aby:

 • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar nesmie byť poškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

1.3. Poslanie tovaru späť do adastyle.sk

 • k tovaru priložte vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy obdržaný spolu s tovarom, v ktorom uvediete všetky potrebné údaje na vybavenie odstúpenia od zmluvy (môžete vytlačiť kópiu vyššie spomínaného emailu).
 • priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru), originál si ponechajte, tento zo zákona patrí Vám ako zákaznikovi
 • tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nám (zásielky s poškodením balením nepreberieme)
 • tovar môžete poslať späť kuriérom alebo poštou bez dobierky. (Dobierky nepreberáme.). Finančné vysporiadanie sa realizuje spravidla bankovým prevodom.

2. V prípade  splnenia zákonných a vyššie stanovených podmienok Vám po preskúmaní právoplatnosti budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám na účet, ktorý ste uviedli v emaily a dokumente priloženom k tovaru v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3. Ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je bežný najlacnejší spôsob dopravy, bude Vám vrátená iba základná čiastka bez dodatočných zvýšených nákladov na dopravu.

4. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho jeho zaslanie späť podľa toho, čo nastane skôr.

5. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014.

6. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru), ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014.

7. Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

8. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku b) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku a) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP alebo v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

9. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

10. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť k nemu.

 

14   Alternatívne riešenie sporu

V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z. má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@adastyle.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov RSO: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnená využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

 

15   Záverečné ustanovenia

1. Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na využitie kontaktných údajov kupujúceho pre prípad doplnenia a kompletizácií údajov potrebných k zadaniu a vybaveniu objednávky podľa odseku 1.3  Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (Predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Na takúto zmenu je kupujúci upozornený vo fáze vybavovania objednávky telefonicky alebo emailom a v procese vybavovania objednávky sa pokračuje v takom prípade iba so súhlasom kupujúceho so zmenou ceny. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne neakceptovať zmenu cien tovarov v jeho objednávke, môže danú objednávku stornovať. Storno takejto objednávky môže byť vykonané aj zo strany predávajúceho.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.09.2017. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Andrea Zvarová, Osiková 3210/5, 010 07 Žilina, Slovenská republika, IČO