Obchodné podmienky

Obchodné podmienky elektronického obchodu adastyle.sk

1   Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu adastyle.sk stanovujú a upravujú obchodné podmienky medzi:

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode adastyle.sk, ktorým je: Andrea Zvarová, Osiková 3210/5, 010 07 Žilina, IČO: 44465700, DIČ: 1044804904, IČ DPH: SK1044804904 (platca DPH), Telefón: 0944 744 388, Email: info@adastyle.sk, Prevádzka: Ada štýl, A. Bernoláka 51, Žilina 01001

a

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode adastyle.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadá objednávku na tovar alebo službu jedným zo spôsobom uvedených v odseku 1.2  Spôsoby zadania objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým generálnymi predpismi, a to zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej špeciálnymi predpismi ako je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1.1  Objednávka a kúpna zmluva

1. Objednávka

Objednávkou sa rozumie každé zadanie objednávky jedným zo spôsobov uvedenými v odseku 1.2 Spôsoby zadania objednávky.

2. Platná objednávka

Objednávka sa považuje za platnú pokiaľ boli predávajúcemu doručené všetky potrebné údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky (viď odsek 1.3 Údaje k zadaniu a vybaveniu objednávky ).

3. Návrh kúpnej zmluvy
Objednávka v procese zadávania je zároveň návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K odoslaniu návrhu kúpnej zmluvy od kupujúceho smerom k predávajúcemu, dochádza v momente záväzného potvrdenia resp. zadania objednávky jedným zo spôsobom uvedených v odseku 1.2  Spôsoby zadania objednávky.

4. Akceptácia návrhu kúpnej zmluvy a kúpna zmluva
Akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy teda dochádza v momente potvrdenia prijatia úplne a správne vyplnenej a záväznej zadanej resp. odoslanej objednávky predávajúcim. O tomto je kupujúci informovaný elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v danej objednávke.

 

1.2  Spôsoby zadania objednávky

Objednávateľ si môže v internetovom obchode adastyle.sk objednať tovar nasledujúcimi spôsobmi:

a) On-line
Kupujúci si vyberie tovar a vloží ho do nákupného košíka. Kliknutím na svoj nákupný košík skontroluje tovar ako aj počty kusov tovaru v košíku. Následne vyplní svoje údaje a vyberie spôsob dopravy a platby. Potom finálne zadá objednávku záväzným potvrdením so súhlasom s obchodnými podmienkami adastyle.sk.

1.3  Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky

Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu Vašej objednávky sú nasledovné:

 • Objednávací kód tovaru (v tvare napr. DVBa-T001c)
 • Počet kusov tovaru
 • Názov tovaru (pre špecifický tovar aj farbu a veľkosť a ďalšie údaje, tak aby bolo jednoznačne rozlíšiteľné aký tovar si kupujúci objednáva)
 • Kontaktné údaje

Meno │ Priezvisko │ Ulica Súpisné číslo │ PSČ │ Mesto │ Štát │ Telefón │ E-mail

 • Firemné údaje
  Poznámka: Je potrebné uviesť iba v prípade, ak nakupujete na firmu alebo živnosť.

Názov firmy │ IČO │ DIČ │ IČ DPH

 • Fakturačnú adresu
 • Dodaciu adresu 
  Poznámka: Ak je dodacia adresa iná ako fakturačná, je potrebné ju uviesť. V prípade neuvedenia dodacej adresy sa považuje že dodacia a fakturačná adresa sú totožné a balík bude odoslaný na fakturačnú adresu
 • Spôsob doručenia
 • Spôsob platby
 • Poznámku k objednávke
  Poznámka: V prípade ak nám chcete niečo odkázať ohľadne objednávky.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
  Poznámka: Je potrebné uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre interné spracovanie za účelom vybavenie zadanej objednávky, fakturácie a doručenia objednaného tovaru.
 • Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom
 • Spotrebiteľ potvrdí, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu potvrdením ,,objednávka s povinnosťou platby"

 

2   Povinnosti kupujúceho

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí so svojimi povinnosťami uvedenými nižšie:

1. Kupujúci súhlasí že objednávka tovaru a vznik kúpnej zmluvy je záväzný obchodný a právny akt.

2. Kupujúci súhlasí s povinnosťou doručený tovar prevziať.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok platných v deň zadania resp. odoslania objednávky.

5. Kupujúci berie na vedomie, že objednávku je možné stornovať v zmysle odseku 10 Zrušenie resp. storno objednávky.

6. Kupujúci súhlasí, že ak si zvolí možnosť prebrať tovar v kamennej predajni a zvolí možnosť platby v hotovosti / platobnou kartou pri preberaní tovaru, tak má maximálne 7 pracovných dní na vykonanie tohto úkonu. V opačnom prípade bude zásielka stornovaná.

7. Kupujúci súhlasí, že ak má zaplatiť za tovar prevodom na účet, tak musí platbu zrealizovať do 7 pracovných dní od zadania objednávky, a to v prospech účtu predávajúceho, ktorý je popísaný v odseku 8 Platobné metódy. V prípade, že tak neurobí, tak mu bude zásielka stornovaná.

8. Kupujúci súhlasí, že ak si bude priať opäť poslať tú istú neprevzatú zásielku, je nutné zadať a odoslať ju ako novú objednávku.

  

3   Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje k nasledovným povinnostiam uvedenými nižšie:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať druh množstvo tovaru, ktoré si kupujúci objednal, pokiaľ je tento skladom, alebo ho je ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o nemožnosti dodať objednaný tovar, pokiaľ tento už nie je skladom alebo je ho ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho.

3. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o zmene množstva tovaru, pokiaľ tento už nie je skladom alebo je ho ešte možné objednať u dodávateľa predávajúceho.

4. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takýchto zmien umožniť kupujúcemu storno objednávky bez poplatku a to aj v prípade oneskoreného storna.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do zákonnej lehoty ak daný tovar je možné dodať.

6. Predávajúci sa zaväzuje predávať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

7. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že zásielka bude vhodne a riadne zabalená tak, aby sa v maximálnej možnej miere vylúčilo poškodenie zásielky počas prepravy, avšak z dôvodu doručovania treťou stranou nie je možné sa tomu vždy vyhnúť.

8. Predávajúci sa zaväzuje, pokiaľ je to možné ,zasielať tovar v pôvodných obaloch s výnimkou tovaru objednaného kupujúcim v menšom množstve ako je množstvo v balení určené a dodávané dodávateľom predávajúceho.

9. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že zásielka bude vhodne a riadne zabalená tak, aby si zachovala poštové tajomstvo.

10. Predávajúci sa zaväzuje, ku každej zásielke priložiť fyzickú verziu faktúry, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Faktúra je uložená vo vnútri zásielky.

3.1 Predávajúci nezodpovedá za nasledovné:

1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom alebo poštou.

2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho alebo nesprávne dodanie tovaru na fakturačnú adresu, pokiaľ kupujúci neuvedie, že dodacia adresa je iná ako fakturačná.

3. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa, v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4. Predávajúci nezodpovedá za výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, prípadne si objednal iný tovar ako chcel, tak takýto tovar nemôže byť považovaný za oprávnenú reklamáciu. Tento tovar môže bez udania dôvodu vrátiť do 14. dní v zmysle odseku 13 Odstúpenie od zmluvy.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že ak bola pri objednávke kupujúcim zvolená možnosť vyzdvihnutia tovaru v kamennej predajni a platba v hotovosti / platobnou kartou pri preberaní tovaru, tak daný objednaný tovar mu rezervuje maximálne na 7 pracovných dní od zadania objednávky. Pri prekročení tohto limitu bude objednávka predávajúcim stornovaná.

 

4   Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Nie je účtovaný žiadny ďalší poplatok. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Minimálna hodnota objednávky je 5,00€.

výsledná cena na faktúre  = cena tovaru (vrátane DPH)  + poštovné a balné (vrátane DPH)

Bežné zľavy sú už zarátané v cene tovaru, ale cena na faktúre sa ešte môže o špeciálne typy individuálnych zliav, ktoré môže predávajúci uplatniť individuálne pre konkrétneho zákazníka, napríklad znížením poštovného alebo jeho úplným zrušením v prípade osobného odberu tovaru kupujúcim u predávajúceho.

 

5   Cena poštovného a balného

  Zásielka v hodnote tovaru do 50 EUR

1. Listová zásielka | Cena:  2,60 EUR pri platbe prevodom

 • Platí pre drobné zásielky do 500g | rozmery
 • Platí pre doručenie na celom území Slovenskej republiky
 • Forma úhrady: Prevodom na účet alebo dobierkou

1.1 Listová zásielka / Dobierka 3,20 EUR

2. Prevzatie v kamennej predajni Ada Štýle

ZDARMA | Cena:  0 EUR

Pri prevzatí tovaru v kamennej predajni na adrese Antona Bernoláka 51, 010 07 Žilina, kupujúci neplatí poštovné a balné.

b) Zásielka v hodnote tovaru nad 50 EUR

ZDARMA | Cena:  0 EUR

 • Platí pre doručenie na celom území Slovenskej republiky

Výhradné právo predávajúceho na zmenu voľbu dopravy

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť voľbu dopravy kupujúceho v objednávke pri prekročení povolených limitov expedovanej zásielky za adekvátny variant dopravy.

Tovar v zásielke je potrebné zasielať v pôvodnom tvare, nekrčiť, nerolovať, aby nedošlo k jeho poškodeniu. O zmene dopravy a dôvodoch zmeny predávajúci informuje kupujúceho.

3. Packeta:

    Packeta - výdajné miesto (SR) 3,80€ max. do 5 kg

  

4. a) DPD - doručenie na adresu (SR) 4,80€

    b) DPD - doručenie na adresu - dobierka (SR) 5,50€

 

6   Termín dodania tovaru

1. Tovar dostupný skladom je, expedovaný bez odkladu obvykle v nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky (rozhodujúci čas je do 17:00h).

2. Tovar s dostupnosťou na vyžiadanie, je po prijatí objednávky objednaný u dodávateľa. Termín dodania je závislý od skladových zásob dodávateľov. Zákazník je informovaný v lehote 7 dní o aktuálnej skladovej dostupnosti tovaru.

3. Tovar na objednávku, je expedovaný individuálne, podľa bližšie určených podmienok konkrétneho produktu alebo služby.

Zákonom stanovený termín dodania tovaru je maximálne tridsať dní od prijatia platnej objednávky.

Bližšie informácie o lehote dopravy upravuje tretia strana (prepravca) na svojich webových stránkach http://www.posta.sk a http://www.zasielkovna.sk

 

7   Dodacie podmienky

Objednaný tovar je zasielaný poštou. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Príručku alebo návod na použitie k produktu vytvára výrobca, alebo distribútor a je bežnou súčasťou tovaru.

 

8   Platobné metódy

Objednaný tovar je možné zaplatiť v hotovosti / platobnou kartou pri dodaní zásielky, v prípade dobierky poštovým kuriérom alebo v hotovosti na pošte alebo na vybranom mieste Packety.

V prípade platby vopred bankovým prevodom je potrebné uhradiť celú čiastku na základe vygenerovanej faktúry následne po jej doručení emailom. Čiastku je potrebné uhradiť na účet: 

 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa
 • IBAN: SK2309000000005073737073
 • Kód banky: 0900
 • SWIFT (BIC): GIBASKBX

Objednaný tovar je možné zaplatiť osobne v hotovosti / platobnou kartou, a to v prípade, ak si kupujúci preberie tovar osobne na predajni.

9   Záručné podmienky a záručná doba

1. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

3. Záruku si je možné uplatniť na e-mailovej adrese reklamacie@adastyle.sk v prípade, že pri údržbe a používaní tovaru sa kupujúci riadil ošetrovacími symbolmi výrobku, či návodom na použitie tovaru.

4. Záručné podmienky ako aj záručná doba sú bližšie upravené reklamačným poriadkom

 

10   Zrušenie resp. storno objednávky 

1. Storno objednávky je možné dovtedy, kým sa objednávka nachádza v stave "prijatá". Takéto storno objednávky je akceptované bez udania dôvodu a bez akejkoľvek zmluvnej pokuty.

2. Ďalšie nasledujúce zmeny v stavoch objednávky sú už spojené s nákladmi predávajúceho a storno objednávky v tomto momente môže byť realizované iba po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. 

   

11   Postup pri reklamácii a doba vybavenia reklamácie

Predávajúci, pred uzavretím zmluvy na diaľku, čiže zmluva uzatvorená na základe objednávky zákazníkom, pred tým ako zákazník odošle objednávku, oznámi spotrebiteľovi podľa zákona č. 102/2014 Z.z. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka:

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Postup pri reklamácií a dobu vybavenia reklamácie sú bližšie upravené reklamačným poriadkom.

 

12   Ochrana osobných údajov

1. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. V procese zadávania objednávky zaškrtáva súhlas so spracovaním osobných údajov. Údaje spracovávame v zmysle vybavenia Vašej objednávky ako existencia Vašej registrácie v našom systéme. Spracovanie údajov prebieha v súlade so zákonom o osobných údajoch, ďalej len GDPR.

2. Kupujúci má právo kedykoľvek  písomne tento súhlas odvolať.  Pokiaľ tak urobí počas priebehu vybavovania jeho objednávky, tak odvolanie začne platiť až po vybavení aktuálnej objednávky. Registrácia kupujúceho v systéme predávajúceho bude v  takom prípade zrušená, nakoľko predávajúci nemôžeme držať údaje kupujúceho bez jeho súhlasu.

3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje v rozsahu podľa odseku 1.3  Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

4. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje v rozsahu podľa odseku 1.3  Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

5. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

7. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho, zaškrtnutím súhlasu kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

8. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9. Pre prípadné otázky nás neváhajte kontaktovať telefonicky 0944 744 388, alebo info@adastyle.sk

12.1 Ochrana osobných údajov

1. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. V procese zadania objednávky zaškrtáva kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov. Údaje spracovávame v zmysle vybavenia Vašej objednávky ako je existencia Vašej registrácie v našom systéme. Spracovanie údajov prebieha v súlade so zákonom o osobných údajoch, ďalej len GDPR.

2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na webstránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

4. Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov našich stránok, používame službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len ,,Google"). Pre väčšiu transparentnosť vám chceme priblížiť čo všetko táto skutočnosť znamená pre Vás, našich návštevníkov.

Služba Google Analytics používa súbory ,,cookies" (textové súbory ukladané do Vášho počítača), ktoré umožňujú analýzu spôsobov  používania týchto stránok. Informácie vygenerované súborom cookies o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na servery v Spojených štátoch. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania stránok. Anonymita je zaručená tým, že Google nebude spájať vašu IP adresu s ktorýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Do Google nebudú odoslané ani žiadne citlivé dáta ako napríklad email, meno, telefónne číslo apod.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookies, čim zabránite zbieraniu dát o Vás. Spraviť tak môžete voľbou v nastaveniach Vášho prehliadača.

Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vašej návšteve spoločnosťou Google, a to spôsobom a k účelom vyššie hore uvedeným.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation (GDPR)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MÁTE PRÁVO VEDIEŤ:

. na aké účely sa použijú vaše údaje

. právny základ spracúvania Vašich údajov

. ako dlho sa vaše údaje budú uchovávať

. s kým sa delíme o Vaše údaje

. aké sú Vaše základné práva súvisiace s ochranou údajov

. máte právo podať sťažnosť

. ako môžete zrušiť svoj súhlas po tom, čo ste ho poskytli

Uverejnením nižšie uvedených ustanovení čl. 13 a 15-22 GDPR na stránke www.adastyle.sk si Ada štýl plní svoju informačnú povinnosť v zmysle GDPR.

1. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovedným za Vaše osobné údaje a zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu www.adastyle.sk je:

Andrea Zvarová, Osiková 3210/5, 010 07 Žilina, Slovenská republika, IČO 44465700, DIČ 1044804904, zapísané v ŽR OÚ Žilina č. 580-41942 , tel. č. 0944 744 388, email: info@adastyle.sk, správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov: Marek Zvara, Osiková 3210/5, 010 07 Žilina.

Spracovanie osobných údajov je v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR"), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto Vás nižšie informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky. Prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

2. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré Ada štýl spracúva, vždy závisia od účelu pre ktorý sú Vaše osobné údaje spracúvané. Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame. K osobným údajom, ktoré môžeme od Vás požadovať, patria najmä:

a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, tituly pred menom a za menom)

b) kontaktné údaje (adresa/bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo)

E-mail sa tiež využíva aj na informácie o doručení potvrdenia objednávky, odoslaní objednávky, vybavenie objednávky a ďalších potrebných informácii. Osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

V prípade, že ste mladší ako 16 rokov, potrebujete súčasne s poskytnutím Vašich osobných údajov aj súhlas svojho zákonného zástupcu (rodiča) so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKONNÝ DôVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ada štýl získava Vaše osobné údaje priamo od Vás. Osobné údaje sú uvedené vo formulári, ktorý ste vyplnili na webovej stránke, prípadne ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ada štýl spracúva Vaše osobné údaje na účely, ktoré jej vyplývajú z právneho predpisu, zmluvy alebo zo súhlasu, ktorý ste udelili. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe, či vykonanie opatrení Prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) GDPR

5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov), najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe Vami udeleného súhlasu so zasielaním marketingových oznámení po dobu pokiaľ nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov Vami odvolaný.

6. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za účelom plnenia zmluvy, je v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy prevádzkovateľa. V našom prípade je to Slovenská pošta a. s. a Zásielkovňa. Tieto údaje dopravcom odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto vyplnené údaje zahrňujú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, cenu za tovar, tel. číslo a email, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdávame, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás (info@adastyle.sk, tel. číslo 0944 744 388) a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

-opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov

-právo na výmaz osobných údajov

-právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov

-právo namietať spracúvanie osobných údajov

-právo na presnosť osobných údajov

-právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu

-právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom Vaše osobné údaje spracovávame, ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z Vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Ružinov, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www:https://dataprotection.gov.sk/uoou/                                            pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 sekretariát, fax: +421 /2/ 3231 3234

8. OCHRANA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít. Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane k stavu techniky a softvéru.

Ochrana osobných údajov nie je jednorázovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Ada štýl povinná vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo sa stanú neaktuálnymi. Ada štýl si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde k zmene týchto podmienok, táto zmena bude daná do pozornosti všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

TIETO PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VRÁTANE ICH SÚČASTÍ SÚ PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 25.5.2018.

Ada štýl

13   Odstúpenie od zmluvy 

1. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte predávajúceho svojím jednoznačným vyhlásením.

1.1. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu reklamacie@adastyle.sk oznámením a zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, kde uvediete, že žiadate o odstúpenie od zmluvy v rámci 14 dňovej zákonnej lehoty s uvedením:

 • čísla faktúry/objednávky, dátumu nákupu, druhu tovaru, dátumu prijatia tovaru
 • vaše meno, priezvisko, adresu, email / tel. kontakt
 • dátum podania žiadosti
 • číslom účtu pre vrátenie dohodnutej ceny za tovar
 • zašlite ho najlepšie ihneď (max. do 14 pracovných dní) na adresu: Andrea Zvarová, Antona Bernoláka 51, 01001 Žilina  (dátum odoslania musí byť v rámci lehoty 14 dní)
 • v rámci tejto 14 dňovej lehoty dôvod vrátenia tovaru zo zákona uvádzať nemusíte

1.2. Ďalej zabezpečte aby bol:

 • tovar kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

1.3. Poslanie tovaru späť do adastyle.sk, Ada štýl, A. Bernoláka 51, Žilina 010 01

 • k tovaru priložte vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy obdržaný spolu s tovarom, v ktorom uvediete všetky potrebné údaje na vybavenie odstúpenia od zmluvy (môžete vytlačiť kópiu vyššie spomínaného emailu).
 • priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru), originál si ponechajte, tento zo zákona patrí Vám ako zákazníkovi
 • tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nám 
 • tovar môžete poslať späť kuriérom alebo poštou bez dobierky. (Dobierky nepreberáme.). Finančné vysporiadanie sa realizuje spravidla bankovým prevodom, alebo prípadnou dohodou

2. V prípade  splnenia zákonných a vyššie stanovených podmienok, Vám po preskúmaní právoplatnosti budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, celú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru  na Váš účet, ktorý ste uviedli v emaily a dokumente priloženom k tovaru, v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho jeho zaslanie späť podľa toho, čo nastane skôr.

4. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014.

5. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru), ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014.

6. Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

7. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku b) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a po 14-tich dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku a) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP alebo v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

8. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

9. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť k nemu.

 

14   Alternatívne riešenie sporu

V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z. má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@adastyle.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov RSO: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

 

15   Záverečné ustanovenia

1. Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na využitie kontaktných údajov kupujúceho pre prípad doplnenia a kompletizácií údajov potrebných k zadaniu a vybaveniu objednávky podľa odseku 1.3  Údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (Predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Na takúto zmenu je kupujúci upozornený vo fáze vybavovania objednávky telefonicky alebo emailom a v procese vybavovania objednávky sa pokračuje v takom prípade iba so súhlasom kupujúceho so zmenou ceny. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne neakceptovať zmenu cien tovarov v jeho objednávke, môže danú objednávku stornovať. Storno takejto objednávky môže byť vykonané aj zo strany predávajúceho.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.09.2017. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Andrea Zvarová, Osiková 3210/5, 010 07 Žilina, Slovenská republika, IČO