Reklamačný poriadok

Reklamačné konanie sa riadi záručnými podmienkami tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka na dva roky.

Pri preberaní zásielky odporúčame kupujúcemu zásielku skontrolovať. V prípade jej viditeľného poškodenia zásielku nepreberajte. Spolu s prepravcom je potrebné spísať protokol o zistených vadách spôsobených prepravou. Poškodené zásielky preberáte so stratou nároku na reklamáciu. Zodpovednosť za škodu v priebehu prepravy nesie prepravca. Po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom prislúcha kupujúcemu náhrada škody.

I.

Ak dôjde k poškodeniu tovaru v záručnej lehote vzniká kupujúcemu právo na jeho reklamáciu. Ak vadu tovaru nie je možné odstrániť, bude tento výrobok nahradený novým. V prípade ak už daným typom tovaru predávajúci nedisponuje, bude zákazníkovi vrátená kúpna cena v plnej výške vrátane poštovného v lehote 15 dní od vzniku nároku na náhradu škody. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zásielky.

II.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • používaním tovaru v inom ako prirodzenom prostredí pre daný tovar
  • vonkajšími vplyvmi (pád, náraz, poškodenie inou osobou a pod.)
  • neodborným zásahom a svojvoľnými úpravami
  • mechanickým poškodením (neopatrné alebo neúmerné zaobchádzanie, nedodržanie pracích symbolov, škrabance, roztrhnutie, prerezanie, zámerné poškodenie a pod.)
  • v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu.

Odporúčame dodržiavať nasledujúce symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov. 

stitkyobchodne podmienky

III.

Nárok na reklamáciu si kupujúci uplatňuje priamo u predávajúceho. Reklamácia je vybavovaná predávajúcim v rámci 30-dňovej lehoty odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Reklamovaný tovar zašle kupujúci bezodkladne na adresu predávajúceho. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Náklady na spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Zasielaný tovar je zákazník povinný riadne a bezpečne zabaliť. Vrátane reklamovaného tovaru musí zásielka obsahovať kópiu faktúry, podrobný popis závad výrobku a kontaktné údaje kupujúceho (meno, adresa, telefón, e-mail a bankové spojenie). Zásielka na dobierku nebude predávajúcim prevzatá. 

IV.

Oprávnenou reklamáciou tovaru sa jeho záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začína plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O procese a výsledkoch reklamačného konania je kupujúci informovaný pravidelným emailom.

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box. B - 89, 011 79 Žilina

e-mail: za@soi.sk, web. adresa: www.soi.sk

Reklamačný protokol (formát na stiahnutie tu)

MENO
PRIEZVISKO
ADRESA
E-MAIL
TELEFÓN
ČÍSLO ÚČTU
DÁTUM OBJEDNANIA TOVARU
DÁTUM DODANIA TOVARU
DÁTUM PODANIA REKLAMÁCIE
ČÍSLO FAKTÚRY
POPIS ZÁVAD