Reklamačný poriadok

Reklamačné konanie sa riadi záručnými podmienkami tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka dva roky.

Pri preberaní zásielky odporúčame kupujúcemu zásielku skontrolovať. V prípade jej viditeľného poškodenia zásielku nepreberajte. Spolu s prepravcom je potrebné spísať protokol o zistených vadách spôsobených prepravou. Poškodené zásielky preberáte so stratou nároku na reklamáciu. Zodpovednosť za škodu v priebehu prepravy nesie prepravca. Po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom prislúcha kupujúcemu náhrada škody.

I.

Ak dôjde k poškodeniu tovaru v záručnej lehote vzniká kupujúcemu právo na jeho reklamáciu. Ak vadu tovaru nie je možné odstrániť, bude tento výrobok nahradený novým. V prípade ak už daným typom tovaru predávajúci nedisponuje, bude zákazníkovi vrátená kúpna cena v plnej výške vrátane poštovného v lehote 15 dní od vzniku nároku na náhradu škody. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zásielky.

II.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • používaním tovaru v inom ako prirodzenom prostredí pre daný tovar
  • vonkajšími vplyvmi (pád, náraz, poškodenie inou osobou a pod.)
  • neodborným zásahom a svojvoľnými úpravami
  • mechanickým poškodením (neopatrné alebo neúmerné zaobchádzanie, nedodržanie pracích symbolov, škrabance, roztrhnutie, prerezanie, zámerné poškodenie a pod.)
  • v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu.

Odporúčame dodržiavať nasledujúce symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov. 

stitkyobchodne podmienky

III.

Nárok na reklamáciu si kupujúci uplatňuje priamo u predávajúceho. Reklamácia je vybavovaná predávajúcim v rámci 30-dňovej lehoty odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Reklamovaný tovar zašle kupujúci bezodkladne na adresu predávajúceho. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Náklady na spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Zasielaný tovar je zákazník povinný riadne a bezpečne zabaliť. Vrátane reklamovaného tovaru musí zásielka obsahovať kópiu faktúry, podrobný popis závad výrobku a kontaktné údaje kupujúceho (meno, adresa, telefón, e-mail a bankové spojenie). Zásielka na dobierku nebude predávajúcim prevzatá. 

IV.

Oprávnenou reklamáciou tovaru sa jeho záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začína plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O procese a výsledkoch reklamačného konania je kupujúci informovaný pravidelným emailom.

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box. B - 89, 011 79 Žilina

e-mail: za@soi.sk, web. adresa: www.soi.sk

Reklamačný protokol (formát na stiahnutie tu)

MENO
PRIEZVISKO
ADRESA
E-MAIL
TELEFÓN
ČÍSLO ÚČTU
DÁTUM OBJEDNANIA TOVARU
DÁTUM DODANIA TOVARU
DÁTUM PODANIA REKLAMÁCIE
ČÍSLO FAKTÚRY
POPIS ZÁVAD

 Postup pri reklamácii a doba vybavenia reklamácie:

Predávajúci, pred uzavretím zmluvy na diaľku, čiže zmluva uzatvorená na základe objednávky zákazníkom, pred tým ako zákazník odošle objednávku, oznámi spotrebiteľovi podľa zákona č. 102/2014 Z.z. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu - §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka:

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Postup pri reklamácií a dobu vybavenia reklamácie sú bližšie upravené reklamačným poriadkom.