Ochrana osobných údajov

1. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. V procese zadania objednávky zaškrtáva kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov. Údaje spracovávame v zmysle vybavenia Vašej objednávky ako je existencia Vašej registrácie v našom systéme. Spracovanie údajov prebieha v súlade so zákonom o osobných údajoch, ďalej len GDPR.

2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje potrebné k zadaniu a vybaveniu objednávky.

3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na webstránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

4. Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov našich stránok, používame službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len ,,Google"). Pre väčšiu transparentnosť vám chceme priblížiť čo všetko táto skutočnosť znamená pre Vás, našich návštevníkov.

Služba Google Analytics používa súbory ,,cookies" (textové súbory ukladané do Vášho počítača), ktoré umožňujú analýzu spôsobov  používania týchto stránok. Informácie vygenerované súborom cookies o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na servery v Spojených štátoch. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania stránok. Anonymita je zaručená tým, že Google nebude spájať vašu IP adresu s ktorýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Do Google nebudú odoslané ani žiadne citlivé dáta ako napríklad email, meno, telefónne číslo apod.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookies, čim zabránite zbieraniu dát o Vás. Spraviť tak môžete voľbou v nastaveniach Vášho prehliadača.

Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vašej návšteve spoločnosťou Google, a to spôsobom a k účelom vyššie hore uvedeným.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV General Data Protection Regulation (GDPR)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MÁTE PRÁVO VEDIEŤ:

. na aké účely sa použijú vaše údaje

. právny základ spracúvania Vašich údajov

. ako dlho sa vaše údaje budú uchovávať

. s kým sa delíme o Vaše údaje

. aké sú Vaše základné práva súvisiace s ochranou údajov

. máte právo podať sťažnosť

. ako môžete zrušiť svoj súhlas po tom, čo ste ho poskytli

Uverejnením nižšie uvedených ustanovení čl. 13 a 15-22 GDPR na stránke www.adastyle.sk si Ada štýl plní svoju informačnú povinnosť v zmysle GDPR.

1. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovedným za Vaše osobné údaje a zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu www.adastyle.sk je:

Andrea Zvarová, Osiková 3210/5, 010 07 Žilina, Slovenská republika, IČO 44465700, DIČ 1044804904, zapísané v ŽR OÚ Žilina č. 580-41942 , tel. č. 0944 744 388, email: info@adastyle.sk, správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov: Marek Zvara, Osiková 3210/5, 010 07 Žilina.

Spracovanie osobných údajov je v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR"), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto Vás nižšie informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky. Prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

2. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré Ada štýl spracúva, vždy závisia od účelu pre ktorý sú Vaše osobné údaje spracúvané. Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame. K osobným údajom, ktoré môžeme od Vás požadovať, patria najmä:

a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, tituly pred menom a za menom)

b) kontaktné údaje (adresa/bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo)

E-mail sa tiež využíva aj na informácie o doručení potvrdenia objednávky, odoslaní objednávky, vybavenie objednávky a ďalších potrebných informácii. Osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

V prípade, že ste mladší ako 16 rokov, potrebujete súčasne s poskytnutím Vašich osobných údajov aj súhlas svojho zákonného zástupcu (rodiča) so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKONNÝ DôVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ada štýl získava Vaše osobné údaje priamo od Vás. Osobné údaje sú uvedené vo formulári, ktorý ste vyplnili na webovej stránke, prípadne ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ada štýl spracúva Vaše osobné údaje na účely, ktoré jej vyplývajú z právneho predpisu, zmluvy alebo zo súhlasu, ktorý ste udelili. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe, či vykonanie opatrení Prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) GDPR

5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov), najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe Vami udeleného súhlasu so zasielaním marketingových oznámení po dobu pokiaľ nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov Vami odvolaný.

6. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za účelom plnenia zmluvy, je v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy prevádzkovateľa. V našom prípade je to Slovenská pošta a. s. a Zásielkovňa. Tieto údaje dopravcom odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto vyplnené údaje zahrňujú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, cenu za tovar, tel. číslo a email, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdávame, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás (info@adastyle.sk, tel. číslo 0944 744 388) a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

-opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov

-právo na výmaz osobných údajov

-právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov

-právo namietať spracúvanie osobných údajov

-právo na presnosť osobných údajov

-právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu

-právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom Vaše osobné údaje spracovávame, ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z Vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Ružinov, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www:https://dataprotection.gov.sk/uoou/                                            pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 sekretariát, fax: +421 /2/ 3231 3234

8. OCHRANA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít. Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane k stavu techniky a softvéru.

Ochrana osobných údajov nie je jednorázovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Ada štýl povinná vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo sa stanú neaktuálnymi. Ada štýl si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde k zmene týchto podmienok, táto zmena bude daná do pozornosti všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

TIETO PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VRÁTANE ICH SÚČASTÍ SÚ PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 25.5.2018.

Ada štýl