Odstúpenie od zmluvy 

1. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte predávajúceho svojím jednoznačným vyhlásením.

1.1. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu reklamacie@adastyle.sk oznámením a zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, kde uvediete, že žiadate o odstúpenie od zmluvy v rámci 14 dňovej zákonej lehoty s uvedením:

 • čísla faktúry/objednávky, dátumu nákupu, druhu tovaru, dátumu prijatia tovaru
 • vaše meno, priezvisko, adresu, email / tel. kontakt
 • dátum podania žiadosti
 • číslom účtu pre vrátenie dohodnutej ceny za tovar
 • zašlite ho najlepšie ihneď (max. do 14 pracovných dní) na adresu: Andrea Zvarová, Antona Bernoláka 51, 01001 Žilina  (dátum odoslania musí byť v rámci lehoty 14 dní)
 • v rámci tejto 14 dňovej lehoty dôvod vrátenia tovaru zo zákona uvádzať nemusíte

1.2. Ďalej zabezpečte aby bol:

 • tovar kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

1.3. Poslanie tovaru späť do Ada štýl, A. Bernoláka 51, Žilina 010 01:

 • k tovaru priložte vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy obdržaný spolu s tovarom, v ktorom uvediete všetky potrebné údaje na vybavenie odstúpenia od zmluvy (môžete vytlačiť kópiu vyššie spomínaného emailu).
 • priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru), originál si ponechajte, tento zo zákona patrí Vám ako zákazníkovi
 • tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nám (
 • tovar môžete poslať späť kuriérom alebo poštou bez dobierky. (Dobierky nepreberáme.). Finančné vysporiadanie sa realizuje spravidla bankovým prevodom.

2. V prípade  splnenia zákonných a vyššie stanovených podmienok Vám po preskúmaní právoplatnosti budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám na účet, ktorý ste uviedli v emaily a dokumente priloženom k tovaru v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho jeho zaslanie späť, podľa toho, čo nastane skôr.

4. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014.

5. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru), ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014.

6. Ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

7. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku b) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku a) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP alebo v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

9. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.

10. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť k nemu.

PRI PRÍPADNÝCH OTÁZKACH NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ NA TEL. ČÍSLE: 0944 744 388.

 

Alternatívne riešenie sporu

V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z. má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@adastyle.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov RSO: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnená využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

ORGÁNOM DOZORU JE:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71

P. O. Box B-89/01179 Žilina

e-mail: za@soi.sk

web.adresa: www.soi.sk